T’ngay đâu năc thứ 7, t’ngay 27//2. Đhị đâu đhiêp 66 c’moo, t’ngay 27/2/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh âi xră thư pa gơi Hội nghị cán bộ ngành y tế cơnh lâng boop p’too moon chr’năp. Tơợ đêêc, t’ngay n’nâu bơơn lêy năc t’ngay chăp hơnh apêê Y, Bác sĩ lâng apêê ngai xooc pa bhrợ coh bh’rợ y tế. Lâng t’ngay 27/2 bơơn chơơih pay bhrợ t’ngay truyền thống âng ngành Y tế. 30 c’moo t’tun, t’ngay 6/2/1985, Hội đồng Bộ trưởng âi xay moon quyết định t’ngay 27/2 zâp c’moo năc t’ngay ma nưih pa dưah đh’reh cr’ay Việt Nam xay moon dal trách nhiệm lâng bh’riêl g’lăng âng ma nưih cán bộ y tế coh bh’rợ bhrợ pa dưr lâng zư lêy K’tiêc k’ruung.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn