Tết nâu, 58 pr’loọng đong đhanuôr bil đong ặt đhị  vel Ông Đề, chr’val Trà Leng lâng vel Ông Sinh, chr’val Trà Vân, chr’hoong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xó tợơ vel ty chô vel t’mêê t’pâh ha pruốt coh đhr’năng bhui har đh’rưah lâng la ngúa loom luônh.

Xa nay ooy ma nuyh Bí thư Huyện uỷ ma nuyh Raglay 24 c’moo pa dưah ca ay doó pay zên đoọng ha đhanuôr đha rựt đhị chr’hoong da ding ca coong Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà nắc bơơn xay truih đoọng ha đhanuôr xợơng coh c’nặt t’ruih “Bhui har ặt ma mông liêm choom” bêl tợơp ha pruột t’mêê đâu.

C’nặt t’ruih “Chếêc lêy đhị liêm pr’hay” số tr’nợơp âng Tết Tân Sửu, nắc đơơng đhanuôr hêê tươc đô thị cổ Hội An đọong đh’rưah năl lâng ting chếêc lêy đhr’năng ha pruốt t’mêê coh đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn