Đhị pr’họp g’luh 53 vêy ta bhrợ têng coh ha bu t’ngay 22/2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bhr’lậ g’luh tr’nơơp cơ cấu, thành phần, đợ bâc manuyh âng cơ quan, tổ chức, đơn vị coh Trung ương lâng vel đong vêy ta xay p’căh ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 15. L’lăm đêêc, Trung ương lâng pazêng vel đong ơy bhrợ têng bh’rợ Hiệp thương g’luh tr’nơơp bhr’lậ cơ cấu, đợ bâc apêê đại biểu Quốc hội crêê cơnh lâng bh’rợ chính trị, kinh tế, xã hội. Cr’noọ xa nay âng pazêng bh’rợ Hiệp thương crêê cơnh cr’noọ xa nay p’too moon âng Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Nguyễn Phú Trọng xay moon năc: lêy pay tiêu chuẩn, râu liêm choom âng đại biểu năc râu bha lâng, êêh râu tu cơ cấu năc ng’pa xiêr tiêu chuẩn.

Đhị Hội nghị Hiệp thương g’luh tr’nơơp vêy ta bhrợ têng đhị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam coh tr’nơơpơ c’xêê 2, pazêng apêê đại biểu prá xay ooy cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khoá 15 coh Trung ương đoọng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội pa chăp ch’mêệt lêy lâng bhr’lậ. Ting cơnh cr’noọ xa nay cơ cấu, thành phần, đợ manuyh âng cơ quan, tổ chức, đơn vị coh Trung ương năc 207 lâng đợ apêê đại biểu quốc hội vel đong năc 293 cha năc. Năc ng’choom lêy, đợ apêê đại biểu quốc hội chuyên trách năc bâc lâh mơ; đợ apêê đại biểu coh pazêng cơ quan hành pháp coh Quốc hội khoá 15 ơy xiêr t’piing lâng khoá 14, ting n’năc công xiêr ma mơ coh pazêng cơ quan. Mr’cơnh cr’noọ xa nay pa dzooc đợ đại biểu quốc hội chuyên trách, muy bơr apêê coh Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năc k’rang bêl đợ apêê đại biểu quốc hội coh cơ quan hành pháp dợ bâc. P’căn Bùi Thị Thanh, bêl ahay bhrợ Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xay moon: Đợ apêê đại biểu quốc hội coh pazêng cơ quan hành pháp dợ bâc, pa bhlâng năc coh Văn phòng Chủ tịch k’tiêc k’ruung; đợ apêê đại biểu quốc hội âng khối mặt trận lâng pazêng c’bhuh thành viên năc xiêr. Quốc hội âng muy nhà nước tu đhanuôr ting c’lâng xa nay âng Đảng, công cơnh cr’noọ xa nay âng Nghị quyết 13 âng Đảng năc đợ đại biểu quốc hội đoọng ha cơ quan âng mặt trận lâng pazêng c’bhuh thành viên năc choom bâc lâh mơ.

Quốc hội khoá 14 vêy muy bơr đại biểu quốc hội năc ơy ta p’tộ bh’rợ đại biểu. Đớc dưr vaih bh’rợ n’năc vêy bâc râu tu, năc tu bha lâng năc trách nhiệm âng cha năc manuyh coh bh’rợ ra văng bhrợ pazêng râu bha ar bha tơ, xay moon pazêng xa nay bh’rợ crêê tươc ooy lý lịch âng đay lâng Hội đồng bầu cử Trung ương lâng vel đong. Râu đêêc năc xay moon coh g’luh bầu cử n’nâu pazêng cơ quan bhrợ têng bh’rợ bầu cử năc ch’mêệt lêy ghít lâh mơ ooy bha ar bha tơ, lý lịch công cơnh pazêng xa nay n’lơơng crêê tươc ooy manuyh ứng cử đại biểu quốc hội. T’cooh Đỗ Duy Thường, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ta đang moon: Kiêng nhâm mâng xa nay bh’rợ n’năc năc râu chr’năp bhlâng năc pazêng cơ quan, tổ chức Trung ương lâng vel đong xay p’căh manuyh gluh ứng cử năc lêy pay đợ manuyh crêê cơnh tiêu chuẩn ting cơnh cr’noọ xa nay âng Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Nguyễn Phú Trọng ơy xay moon năc nhâm mâng tiêu chuẩn âng manuyh đại biểu Quốc hội dal lâh mơ lâng manuyh đại biểu Hội đồng nhân dân. Tu Quốc hội năc cơ quan quyền lực dal bhlâng âng Nhà nước tu cơnh đêêc năc ng’lêy pay. Bh’rợ lêy pay năc chr’năp pa bhlâng, bh’rợ g’luh bơr năc ch’mêệt lêy bha ar bha tơ ứng cử âng Hội đồng bầu cử năc lêy ghít pazêng bha ar bha tơ, ha dang vêy râu căh liêm choom năc đơợ ch’mêêtj lêy ghít lâh mơ.

Trách nhiệm âng đại biểu Quốc hội lâng Đảng, lâng đhanuôr năc ga măc pa bhlâng. Đại biểu Quốc hội năc prá xay choom p’rá xa nay âng đhanuôr, xay truih p’rá xa nay, cr’noọ cr’niêng âng đhanuôr bêl ng’bhrợ pa dưr pháp luật, chính sách lâng nhâm mâng quyền lâng lợi ích crêê cơnh âng đhanuôr. Đại biểu quốc hội năc manuyh liêm crêê, ta béch bêl lêy râu la lua lâng pân xay truih râu la lua, năc râu đêêc âng đhanuôr kiêng bhlâng. T’cooh Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban ooy pazêng xa nay bh’rợ xã hội âng Quốc hội xay moon ghít: Pazêng đại biểu Quốc hội năc manuyh p’căh mặt đoọng ha đhanuôr bầu ađay lâng năc cơ quan quyền lực dal bhlâng âng nhà nước. Tu cơnh đêêc năc lêy pay apêê đại biểu Quốc hội vêy liêm pr’ăt tr’nơt, vêy g’lăng z’hai căh vêy năc đại biểu Quốc hội căh vêy râu choom xay moon, căh vêy râu choom bhrợ têng. Tu cơnh đêêc cr’noọ xa nay đại biểu Quốc hội dal, cr’noọ xa nay đại biểu Quốc hội năc pa bhlâng chr’năp lâh mơ t’piing lâng r’pă l’lăm./.

Ảnh: Quốc hội.vn

Bầu cử Quốc hội khóa 15: Tiêu chuẩn, chất lượng Đại biểu Quốc hội là yếu tố then chốt 

Tại phiên họp lần thứ 53 khai mạc vào chiều ngày 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Trước đó, Trung ương và các địa phương đã tiến hành Hiệp thương lần thứ nhất điều chỉnh cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội phù hợp với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Tinh thần các cuộc Hiệp thương theo đúng tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đó là: lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu là ưu tiên hàng đầu, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất diễn ra tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào đầu tháng 2, các đại biểu thảo luận về cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 15 ở Trung ương để Ủy ban TVQH nghiên cứu, tiếp thu và xem xét điều chỉnh. Theo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương là 207 và số lượng đại biểu quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu. Có thể thấy, số lượng đại biểu quốc hội chuyên trách đã tăng lên nhiều; số lượng đại biểu ở các cơ quan hành pháp trong Quốc hội khóa 15 đã giảm so với khóa 14, đồng thời cũng giảm đều ở các cơ quan. Đồng tình về chủ trương tăng tỷ lệ đại biểu quốc hội chuyên trách, một số thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam còn băn khoăn khi tỷ lệ đại biểu quốc hội trong cơ quan hành pháp còn cao. Bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: “Tỷ lệ số lượng đại biểu quốc hội trong các cơ quan hành pháp vẫn còn cao, đặc biệt là ở Văn phòng Chủ tịch nước; số lượng đại biểu quốc hội của khối mặt trận và các tổ chức thành viên thì giảm xuống. Quốc hội của một nhà nước do dân, vì dân theo chủ trương của Đảng, cũng như tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng thì số đại biểu quốc hội cho các cơ quan của mặt trận và các tổ chức thành viên phải được quan tâm hơn”.

Quốc hội khóa 14 có một số đại biểu quốc hội bị bãi nhiệm tư cách đại biểu. Để xảy ra sự việc đó có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản là trách nhiệm cá nhân trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, khai báo, báo cáo những nội dung liên quan đến lý lịch của mình đối với Hội đồng bầu cử Trung ương và địa phương. Điều đó đòi hỏi lần bầu cử này các cơ quan tổ chức bầu cử cần giám sát chặt chẽ hồ sơ, lý lịch cũng như các nội dung khác liên quan đến người ứng cử đại biểu quốc hội. Ông Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị: “Muốn đảm bảo được cái đó thì điều quan trọng nhất là các cơ quan, tổ chức Trung ương và địa phương giới thiệu người ra ứng cử phải lựa chọn những người đảm bảo tiêu chuẩn theo tinh thần mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu là phải đảm bảo tiêu chuẩn của người đại biểu Quốc hội phải cao hơn cả người đại biểu Hội đồng nhân dân. Vì Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước cho nên phải lựa chọn. Công tác lựa chọn là hết sức quan trọng, nhưng khâu thứ hai là phải xem xét hồ sơ ra ứng cử của Hội đồng bầu cử là phải xem xét rất kỹ lưỡng hồ sơ ứng cử, nếu có vấn đề thì phải xem xét lại ngay”.

Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với Đảng, với dân là rất lớn. Đại biểu quốc hội phải nói được tiếng nói của người dân, phản ánh được ý kiến, nguyện vọng của người dân trong quá trình xây dựng luật pháp, chính sách và phải bảo đảm được quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đại biểu quốc hội phải là người có tâm, có tầm khi thấy được sự thật và dám nói lên sự thật, đó là điều mà cử tri trông chờ. Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khẳng định: “Các đại biểu Quốc hội là người đại diện cho nhân dân bầu ra mình và là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Cho nên phải lựa chọn các đại biểu Quốc hội có tâm, có tầm có năng lực chứ không phải là đại biểu Quốc hội không có đánh giá, không có năng lực. Cho nên tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội cao, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội là rất quan trọng hơn nhiều so với cơ cấu./. ”

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn