Đhị pr’họp g’lúh 3, Hội đồng Bầu cử k’tiếc k’ruung, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ-Trưởng Tiểu ban An ninh lâng y tế nắc ơy xay moon đắh bh’nơơn bh’rợ âng Tiểu ban tợơ t’ngay 15/1/2021 tước t’ngay 1/3/2021.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ-Trưởng Tiểu ban An ninh lâng y tế đoọng năl, bhrợ têng xa nay bh’rợ âng Tiểu ban An ninh lâng y tế, xang pr’họp g’lúh tr’nợơp, Tiểu ban nắc ơy k’đươi moon tổ zooi zúp bhiệc pazưm bhrợ lâng Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đương pay xợơng boọp p’rá âng zâp apêê thành viên bhrợ pa liêm zâp bha ar pa tơ đắh Xa nay bh’rợ, c’lâng bh’rợ pazưm lêy cha mếêt bh’rợ têêm ngăn an ninh, têêm ngăn xã hội lâng y tế ooy g’lúh bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá 15 lâng p’cắh mặt Hội đồng nhân dân zâp cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Pa glúh bha ar pa tơ pa gơi Ủy ban Bầu cử zâp tỉnh, thành phố xay bhrợ chế độ báo cáo đhr’năng an ninh lâng y tế zâp tuần, zâp c’xêê, tợơp bhrợ têng tợơ c’xêê 2/2021.

Ting cơnh Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ-Trưởng Tiểu ban An ninh lâng y tế, đhị pr’đợơ xay moon zâp tuần, zâp c’xêê âng Ủy ban Bầu cử zâp tỉnh, thành phố pa gơi ooy Tiểu ban đoọng lêy đhr’năng an ninh chính trị, têêm ngăn prang xã hội, doọ vêy râu cắh liêm crêê dưr váih. Zâp vel đông nắc ơy bhrợ pa dưr Tiểu ban An ninh lâng y tế, pa glúh bhrợ têng c’lâng bh’rợ têêm ngăn an ninh prang xã hội lâng y tế bhrợ đoọng ha bh’rợ bầu cử cóh vel đông tỉnh, thành phố tinh quy định. Xoọc, doọ ơy dưr váih zâp râu zr’nắh k’đhạp đắh bh’rợ têêm ngăn an ninh lâng y tế ooy g’lúh bầu cử.

Cr’liêng xa nay ooy zâp bh’rợ âng Tiểu ban Anh ninh lâng y tế ooy c’xêê 3 lâng c’xêê 4/2021, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đoọng năl, Tiểu ban nắc bhrợ têng pr’họp g’lúh 2 đoọng lêy cha mếêt đắh đhr’năng an ninh, têêm ngăn xã hội lâng y tế crêê tước g’lúh bầu cử. c’lâng bh’rợ bhrợ têng têêm ngăn an ninh lâng y tế ooy g’lúh bầu cử. xợơng zâp thành viên Tiểu ban xay moon, k’đươi đợ râu bhiệc chr’nắp pr’hân crêê tước bh’rợ têêm ngăn an ninh lâng y tế ooy g’lúh bầu cử âng bh’rợ bộ, ngành k’đhợơng bhrợ. Bhrợ têng 2 c’bhúh lêy cha mếêt bh’rợ têêm ngăn an ninh lâng y tế, k’noọ đợc tợơ t’ngay 15/3/2021 tước t’ngay 21/3/2021. K’đhợơng bhrợ, k’đươi tổ zooi zúp bhiệc đắh an ninh, têêm ngăn lâng y tế nhâm mâng, bhrợ têng chế độ báo cáo định kỳ lâng đấh hân ting cơnh quy định âng Tiểu ban đoọng xay moon Hội đồng Bầu cử quốc gua ting cơnh quy định./.

Tổ chức 2 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, trật tự và y tế phục vụ công tác bầu cử.

Tại Phiên họp thứ 3, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ - Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế đã trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động của Tiểu ban kể từ ngày 15/01/2021 đến ngày 01/03/2021.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ - Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế cho biết, thực hiện chương trình hoạt động của Tiêu ban An ninh, trật tự và y tế, sau Phiên họp thứ nhất, Tiểu ban đã chỉ đạo tổ giúp việc phối hợp với Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp thu ý kiến của các thành viên hoàn chỉnh các văn bản về: Chương trình hoạt động; Kế hoạch về phối hợp kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, trậ tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban hành văn bản gửi Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện chế độ báo cáo tình hình an ninh, trật tự và y tế hàng tuần, hàng tháng, bắt đầu thực hiện từ tháng 02/2021.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ - Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế, trên cơ sở báo cáo tuần, tháng của Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố gửi về Tiểu ban cho thấy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không có tình huống, trường hợp phức tạp xảy ra. Các địa phương đã thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế; ban hành triển khai Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh, thành phố theo quy định. Hiện tại, chưa phát sinh các khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử.

Thông tin về các hoạt động của Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế trong tháng 3 và tháng 4/2021, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết Tiểu ban sẽ tổ chức Phiên họp thứ hai để xem xét về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế có liên quan đến cuộc bầu cử. Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử. Nghe các thành viên Tiểu ban báo cáo, đề xuất những vấn đề cần thiết có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử thuộc lĩnh vực do bộ, ngành mình phụ trách. Tổ chức 02 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, trật tự và y tế, dự kiến từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021. Chỉ đạo tổ giúp việc về an ninh, trật tự và y tế nắm vững tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Tiểu ban để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia theo quy định./.

Theo hoidongbaucu.quochoi.vn

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn