Tui Sarak di Mban thường vụ Quốc hội, ban Phú Quốc hu padang tabiak meng taong abih taneh riya saong 179.480 bhap bini di huyện Phú Quốc, hu 9 xã. Dalam nan, phường Dương Đông hu padang birau meng taneh riya saong labaih 60.000 bhap bini di ban sit Dương Đông; phường An Thới hu padang birau meng  taneh riya saong labaih 4.600 urang di xã Hòn Thơm gam saong taneh riya haong 37.000 bhap bini di ban sit An Thới. Ong Huỳnh Quang Hưng, Akok UB bhap bini ban Phú Quốc brei thau:

“Tuk jeng ban ye pasak dulich di negar ini jia lac hu pachreih atau ba mbuan lagaih dalam bruk mereik gauk di dom labik dalm bhum saong meda pachreih hu rilo jang dom urang buh jien tame Phú Quốc  ngak  mbang gah dịch vụ dulich.”

Mboh hu prein khang biak praong saong biak lagaih, meng thun 2004, Thủ tướng Rajaei hu pasang iek, brei tapa “ Danak dak patagok kaoh pulao Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tal thun 2021 saong pamaong tal thun 2020” gam saong dom quy hoạch saong jalan ngak, sarak daong, hu peih tabaik tukvak patagok birau ka Phú Quốc. Kuhria rah tapa tukvak 2016 -2019, bruk patagok gah pablei salih- dịch vụ di Phú Quốc labaih 19% sa thun, glaong jang 2 mbang di tỉnh; ieu pataom jien buh tame ngak di xa hoi hu labaih 141 ribau tỷ đồng, yam tapa 57% bruk ba tabiak di Sarak; jien mek tame kadung jien karja kuhria rah tapa tagok jang 19% sa thun, meblah labaih 40% jien mek tame di tỉnh Kiên Giang. Abih di nyu nan lac, dulich jeng bruk ngak kinh tế praong  ngan saong tuai damuai kuhria rah tapa yaok thun tagok 28%. Mbiah tal urak ini Phú Quốc pachreih hu 372 danak dak buh jien tame ngak, saong yaom phun jien tut angan tame abih tih  labaih 16,5 tỷ USD.

Brei panuac di tuk brei thau Sarak ka bruk padang ban Phú Quốc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tacei pato brei padang Phú Quốc jeng ban thông minh, patagok samar saong khang kajap; gam saong ban sit Rạch Giá saong Hà Tiên jeng 3 labik praong dalam bruk cak rok patagok kinh tế di tỉnh saong bhum taneran kraong Cửu Long:   

“Anak meta brei samar roh duah piah padang sarak patagok karei ka ban Phú Quốc yau ye bruk karja karei ka tasik pulao saong sarak piah dui pachreih dom urang buh jien tame ngak mbang praong hu prein khang, palagaih ka Phú Quốc hu jeng pasak dulich pablei salih praong dalam negar, bhum taneh saong dunya ngan saong 4 kadha praong lac: công nghiệp main sambai, dịch vụ jien padai gilang pariak, du lịch padeih padei saong kinh tế tasik.

Dalam ginum biai: “ Phú Quốc: taduan raok vận hội – ba tal jak jeng”, UB bhap bini tỉnh Kiên Giang brei thau, tal bilan 9 thun 2020, Phú Quốc dui pachreih hu 276 danak dak dulich, angaok taneh praong jaik 10.000 ha, saong yaom phun jien abih tih jaik 347.000 tỷ đồng. Tui taong yaom, takik hu bhum palei halei hu prein khang dui pachreih urang buh jien tame ngak mbang praong ralo abih dalam tukvak katut panak khang yau Phú Quốc. PGS-TS Trần Đình Thiên, dahlau diah lac akaok Viện kinh tế Việt Nam brei thau, bruk hu makna praong abih lac jalan ngak yau halei piah ka Phú Quốc cak rok pataok njauk jalan:

“ Di Ban kaoh pulao bruk taduan sarak brei tui jalan patagok jang bruk ngak po gah jien padai, pabak jang quyền ka dom gah, tui nan min jeng khik ka Phú Quốc patagok hu prein ngak dahlau hadah krah”.

 Muk Nguyễn Ngọc Thuý Linh, Phaok TGĐ thường trực Sun Property Group di Kapol Sun Group – lac sa dalam dom doanh nghiệp rik tame biak ralo dalam bruk padang ngak, cak rop patagok Phú Quốc brei thau:

“ Urak ini, khol drei oh lac pagam pambak tame bruk dulich bo caong khin  cak rok patagok sa bruk hagait nan khang kajap ye brei dui pachreih hu urang buh jien tame ngak, bhap bini meng dom ban praong panduan mai Ban Phú Quốc, ngak jeng dom bruk ngak birau pambuak tal dulich, ba bruk hit ngak mbang ginup prein dui pachreih.”

Ong Nguyễn Lưu Trung, Phaok akok UB bhap bini tỉnh Kiên Giang ndom lac, biak khin hu sarak piah ba tabiak jalan ka cak rok patagok gah taneh riya pambuak saong dulich padeih padei piah ban Phú Quốc hu jeng pasak kinh tế praong di bhum gah Meraong saong di dalam negar, pasak padeih padei siam sumu pakat dunya; abih di nyu lac, padang Phú Quốc jeng ban kiểu mẫu gah cak rok patagok kinh tế, dulich, khik caga alam moi truong, siam mekre saong salamat./.

Urang lang: Aí Nghiêm - 12/1/2021

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân