Di tỉnh Quảng Ninh pacang cakak hu jit Covid - 19

Akok mentri, Chủ nhiệm Jabat Rajaei Mai Tiến Dũng brei thau: Mbang ginum biai mbang ka 11 Quoc hoi mbang 14 tui kuhria dahlau peih ngak meng harei 24/3 tal 7/4. Dalam danak dak ngak bruk hu bruk pasiam dom chức danh di Karja. Yau nan, bruk ramik pasiam dom chức danh urang ngak praong di Đảng, Karja hadei Nyaom roya Đảng pakat negar lac bruk peih ngak tui Hukum di Karja, hukum negar. Mentri Chính trị jao bruk ka Mban urang ngak bruk Đảng di Rajaei padang ngak jalan yaih khan urang jakar ginup tanut chuan piah taduan ngak chức danh urang ngak praong di Rajaei, urang pan kaok dom mentri, dom gah, jabat. Ngan saong bruk ngak hu dom ủy viên Trung ương oh ngak veik atau hu ngak veik min brei salih bruk ngak, di mbang ginum biai 11, Quoc hoi brei ramik pasiam dom bruk ngak praong  di Rajaei, urang dang akaok dom mentri saong jabat di Rajaei vaktu 2016 – 2021.

Hadei di tuk pacang cakak siam jit ruak Covid – 19, dom bruk ngak di kinh tế xã hội di tỉnh Quảng Ninh daok hu mai gilac bruk yaok harei. Dah page harei 3/3, mblang kapar haoh dunya (HKQT) Vân Đồn hu peih pabang rok tuai gilac. Dom mbang “xông taneh” camriep hu par trun mblang kapar haoh, dom bruk ngak piah khik siam bruk pacang caga jit ruak hu peih ngak biak catang ba mai ka dom urang ngak gah kapar haong tuai damui halei jeng saneng hatai.

Anak bruk pandiak bhang thu lagu, njom ia mbak di rilo tỉnh, ban Bhum taneran kraong Cuu Long meda rah tabiak, Tổng công ty Điện lực miền Nam hu harak tacei pato dom Công ty Điện lực di dom tỉnh, ban gah Meraong negar pambuak saong karja palei ba tabiak jalan pabak điện piah njuk pruh ia, pacang pandiak bhang, njom ia mbak. Dalam nan, maong tame bruk anak meta saong jalan ngak di bhum palei, Tổng công ty Điện lực gah Meraong nega iew dom Công ty Điện lực di dom tỉnh, ban dak angan dom labik njuk pruh ia ka bruk pala drak, njuk ia piah ngak tabiak ia mbak, van pabah binek pacang ia mbak saong điện pandar yaok harei gam saong jalan ngak saong bruk ngak cambaic laic. Meng nan, gah điện salih saong pabak dom mac jamriah piah ginup njuk bruk ia, peih kareih van pabah binek pacang ia mbak, ia pandar.

Mintri Y tế hu brei thau gah Y tế dunya hu kakei lac, gah pandap mbang Liên Hiệp Quốc jeng hu panuac kakei lac njauk paglaong hatai tal chủng cúm bahrau, nan lac H5N8. Panuac kakei brei thau ni lac chủng cúm daok di anek cim brim saong manuk ada, hu mboh meng thun 2016 min mbang camriep duah mboh njom tapa manuac tuk jaik di ni mboh 7 urang ngak di Nga njom chủng cúm ni. Ni lac panuac khan brei thau camriep ka janih ruak ni di manuac saong hu asal cambaih laih lac meng mauk ada njom pambak. Di Việt Nam, danak dak pasang iek cúm ka oh mboh urang ruak H5N8 halei di dalam anek athur saong manuac, min dalam danak dak pasang iek daok peih bruk meda pasang iek veik chủng cúm H5N8.

Harei kabroi 3/3, TAND TPHCM brei thau bruk kaoh tui hukum ngan saong 4 urang pametai ayut sahabat blak mek drap ar saong dar urang paduak di huyện Bình Chánh. Tui panuac khan,  bị cáo Nguyễn Hoàng Phi saong urang metai angan Bùi Văn Đạt lac ngak bruk saong grauk ka Công ty Ngọc Châu. Kayua kurang jien cai pandar, mong 18 tuk harei 5/10/2018, Phi iew phone ka ayut lac Nguyễn Diên Tài saong Trần Văn Tự tame Công ty Ngọc Châu taong sa-ai Đạt, blah mek drap ar. Yaom lac sa-ai Đạt likau juai pametai min Phi padam điện, iew gauk nyu mek talei điện kak takoi metai kayua huac urang pathau saong cong an. Hadei pametai urang, dom urang nan pajeng Đạt nao dar di taneh saoh di huyện Bình Chánh. TAND TPHCM taong phạt Nguyễn Hoàng Phi umo 24 thun, daok di Bình Phước tử hình kayua rilo duis pametai urang, blak drap ar saong co klaik. Dom urang daok veik daoak guk meng 18 bilan tal 18 thun.

Harei kabroi 3-3, Mintri Y tế Campuchia brei thau lac hu veik 34 urang dương tính haong COVID-19. Bruk njauk caik hatai nan lac, 2 urang njom di Svay Rieng lac 2 urang kumei umo 27 saong 28 thun, negar Việt Nam. Abih dua urang daok taong ruak di sang iek ruak tỉnh ni. Svay Rieng lac tỉnh hu jalan tapen negar atah jaik taphia haong dom tỉnh Long An saong Tây Ninh di Việt Nam. Dahlau di tuk jit ruak tamuh tabiak, tỉnh ni hu dom urang saong pandap panda pajeng tapa biak rilo, abih di nyu nan lac di dua gah pambang tapen negar praong lac Mộc Bài (Tây Ninh) saong Bình Hiệp (Long An).

Nhà Trắng brei thau, Rajaei Tổng thống Joe Biden brei adat ka dom baoh sang negar karei tame daok di tapen negar gah Meraong njauk cakak tuk rajaei Tổng thống Donald Trump dahlau diah hu taom gauk saong daok veik di taneh ia Mỹ. Sarak nan caong khin meda daong ka dom baoh sang hu taom gauk daok di Mỹ ngan saong gauk gar taneh di urang. Tui nan, sarak cakak baoh sang urang di Tổng thống Donald Trump, labaih 2.800 baoh sang calah gauk di thun 2018. Dalam tuk nan, hu takik urang hu pataom gaok ye daok tal 550 uranaih karei oh hu taom gaok maik ame di saman rajaei dahlau.

Akaok mintri alam Ixraen Gila Gamliel harei kabroi cáo buộc Iran hu pambuak tal bruk ngak njom manyek jaik di ni di langiu tasik di negar ni, ngak tabiak bala langik tasik biak trak abih meng nan mai di Ixraen. Tui mintri alam Ixraen, sruh gilai ngak tabiak bala sre manyek lac di sa công ty Libi, nao meng Iran tapa Vịnh Péc-xích, hadei di nan tapa kênh đào Suez. Ixraen tui kuhria hu takik di nyu 1 ribau tấn hắc ín, kayua bala sre manyek rahtabiak di bilan dahlai tathek tame ar tasik. Bala ni meda lahik biak rilo thun meng ngak hacih saat hu bhum tasik ni./.

Urang lang: Thu Thảo – Ái Nghiêm – 04/03 10:45:58

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân