Muk Nguyễn Thị Lan Hương, akaok UBMT negar Việt Nam ban ine Hà Nội jao harak meyaom ka saai Nguyễn Ngọc Mạnh

Mesup ni 2-3, Mintri Y tế brei thau hu 11 urang njom COVID-19 bahrau, 11 urang ni di Hải Dương. Yau nan, dalam 2 harei 28-2 song 1-2 di Hải Dương hu 7 urang njom COVID-19 lac F1 hu brei dok karei meng sa bilan dahau di nan, urak nik dịch tễ oh thau cambaih laih, min dom kadha ni brei mboh njom mbak tapa gauk di labik brei dok karei di Hải Dương jeng dok. Sa urang ilamu ka bruk pacang caga jit ndom lac brei pasang iek dịch tễ cambaih laih song duah thau asar njom mbak piah tong yaom bruk njom mbak, taphia di nan brei paatah di gauk song patagok bruk pacang caga jit di labik brei dok karei, nyaih ka jit dui atah pak ni.

Meng maong 12 melam 2/3 ban ine Hà Nội brei ka quan mbang, quan cà phê hu peih pambang gilac veik. 14 harei tapa, Hà Nội oh mboh urang njom covid-19 halei dalam rahra. Urak ni ban ine daok brei daok karei pataom gauk 67 urang, abih tih 18 labik di ban ine jeng tamat bruk pacang cakak. Ong Chử Xuân Dũng, Phó akaok UBND ban ine Hà Nội jeng hu panuac ndom tal bruk Hà Nội jeng daok dang anak bruk mbuan njom mbak jit ruak. Min anak bruk bo jit ruak daok pacang cakak hu siam di ban ine, UBND ban hu tabiak bruk brei ka anek saih, sinh viên mai bac gilac. Dom tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Gia Lai… brei ka dom bruk ngak mbang pablei salih hu peih gilac veik min jeng daok pakauk karaoke, bar, vũ trường.

Ong Nguyễn Thanh Ngọc, akaok UBND tỉnh Tây Ninh brei thau, meng di dahlau, dalam song hadei Tết Nguyên đán, tỉnh jeng dok pataom tame bruk khik kapul pasang iek luac harei melam, pasang iek catang, pacang sre jalan tapen negar atah 240 km song negar Campuchia, di 5 huyện song 20 xã tapen negar; tapa nan khang hatai pacang cakak bruk tame tabiak suan huku. Abih di nyu nan lac, hadei di tuk bahrau hu urang ruak tame Vn suan hukum di Đồng Tháp bahrau ni, bruk ni dak harei dak hu jhul khang. Tui ông Nguyễn Thanh Ngọc, tỉnh Tây Ninh khang hatai khik caga siam bruk pacang jit tabiak bhap bini, abih di nyu nan lac oh caik ka jit ruak meng gah langiu tame. Kayua yau nan ye, urak ni di tỉnh Tây Ninh oh ka hu bruk njom mbak jit ruak tabiak bhap bini.

Bier harei (1/3), muk Nguyễn Thị Lan Hương, akaok UBMT negar Việt Nam ban ine Hà Nội saong ong Nguyễn Mạnh Quyền, Phó akaok UBND ban ine Hà Nội hu nao rivang, jao Thư pok meyaom di Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ saong harak meyaom di akaok UBND ban ine ka saai Nguyễn Ngọc Mạnh (daok di puk 4, palei Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) ka bruk khang hatai daong pandok hu ranaih kumei uomo 3 thun laik meng tal 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Dahlau di nan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hu payua harak thư pok manyaom bruk ngak di saai Mạnh, gam tui di nan pachreih pambak praong hatain siam makre, hatain anit ranam hu pambak tabiak grauk rahra.

Meng bruk uranaih kumei laik meng sang glaong, melam 1-3, Ủy ban pakat negar ka uranaih hu harak payua ka dom mintri: padang ngak, pato pakai, Y tế, ilamu, Thể thao song Du lịch, khaw tin song Truyền thông, Công an, Ubbhap bini dom tỉnh, ban di trung ương song rilo jabat karei karei. Harak ndom khang tal bruk pasang iek ngak njauk tui hukum ka bruk peih ngak dom kadha siam mekre ka uranaih di boh sang, bhap bini, sang bac song dom danak dak padang ngak, labik chung cư, sang glong tal, peih bruk pasang iek, duah thau ngak tui dom bruk ba tabiak di hukum ka khik caga siam mekre, pacang caga bala, njauk rambuac ka uranaih, tacei pato ngak ka cambaih laih dom kapul, menuac urang soong langyah tui hukum dom bruk ngak ka uranaih metai kayua bala, njauk rambuac .

Gah Y tế dunya (WHO) harei kabroi brei thau, dom urang njom Covid-19 bahrau di dunya dalam adit tapa, daok tagok glaong hadei di 7 adit. Tong Yam ndok Y tế dunya Tedros Adhanom Ghebreyesus brei thau lac, daok biak aval piah ka dom negar njauk pamaong tame dom danak dak klauk jru saong yah klaak dom jalan ngak karei. Tui ong, dom jalan langyah ka y tế dalam rahra jeng lac sa bruk ngak piah pacang caga jit praong.

Cố vấn An ninh negar Mỹ Jake Sullivan harei kabroi brei thau, urang jakar negar ni dok ngak bruk piah ba tabiak rilo jang dom jalan tong phạt Myanmar, hadei di tuk dom urang trun jalan njauk rambuac di negar ni dak harei dak hu rilo. Dalam harei nan, Jabat Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc brei thau, takik di abih 18 urang metai dalam tuk gah Myanmar yah pateok dom mbang trun jalan. Urak ni, lac sa bilan Myanmar laik tame bruk srau kadau. Bol bala dok khik bruk taneh ia dalam sa thun, jang yau batabiak panuac sinya peih bruk palih ruah avar.

Harei 01/3, dalam sa mbang langyah tui hukum rahtabiak di ban ine Paris – Pháp, Tổng thống France dahlau dieh, ong Nicolas Sarkozy, njauk kaoh duas 3 thun guk, dalam nan hu 1 thun kreik dalam guk ka duas tham nhũng saong mbang hối lộ. Hadei di tuk kaoh duas, muk Jacqueline Laffont, luật sư di Tổng thống dahlau deih ong Nicolas Sarkozy brei thau lac meda kháng cáo. Tui nan, ong Nicolas Sarkozy lac Tổng thống France dahlau deih camriep abih dalam nền Cộng hòa ka 5 di negar France njauk kaok duas ba tame guk./.

Urang lang: Thu Thảo – Hani Pha – 02/03 10:32:38

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân