Anek saih, sinh viên nao bac veik hadei di tuk padeih Tết

Sang iek ruak dã chiến ka 1 Hải Dương di Pasak Y tế Ban Chí Linh, tỉnh Hải Dương hu yah klak di harei 28/2 hadei 1 bilan ngak bruk yau brei mboh bruk hu makna praong, ba Ban Chí Linh gilac veik bruk siam mekre yau dahlau meng harei 2 bilan 3. Sang iek ruak dã chiến ka 1 Hải Dương di Pasak y tế ban Chí Linh, tỉnh Hải Dương hu padang di harei 2/2 piah taong ruak ka dom urang njom ruak Covid-19, hadei di tuk jit ruak tamuh tabiak di Chí Linh. Dalam sa bilan tapa, sang iek ruak hu taduan labaih 300 urang ruak Covid-19 saong mbiah tal tukvak ini, jaik 250 urang ruak hu taong thit ruak. Urang daok veik meda brei tapa Sang iek ruak dã chiến ka 3 Hải Dương. Urak ini, urang ilamu di Mentri Y tế saong Sang iek ruak Nhiệt đới T.Ư jeng hu mai veik labik ngak bruk, tok daok 1 bác sĩ saong 1 điều dưỡng tui iek.

Tui Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, pambuak tal urang ruak 2.424 hu duah mboh dahlau di nan, tal bier harei 28-2, gah chức năng duh hu 11 urang F1. Urak ni daok 4 urang pambuak tal ka oh duah mboh. Ong Phạm Thiện Nghĩa, akaok UBND tỉnh Đồng Tháp brei padeih dom rija roya, main pataom rilo manuac piah pacang caga Covid-19 di dom huyện Hồng Ngự, Tân Hồng saong ban sit Hồng Ngự. Sở pato magru tỉnh Đồng Tháp jeng hu brei ka anek saih, urang bac di dom labik pato magru mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, pato bruk ngak, di labik dom huyện tapen negar Hồng Ngự, Tân Hồng saong ban Hồng Ngự hu brei padeih bac meng harei 1-3 tal abih harei 6-3. 

Harei ini 1/3, dom pakat bac saong dom sang bac đại học di TPHCM brei ka anek saih, sinh viên nao bac veik hadei di tuk padeih Tết suai lavik piah pacang caga ruak Covid-19. Di sang bac Đại học Công nghiệp Ban raya HCM page harei ini hu labaih 25.000 sinh viên mai bac veik. Sang bac hu pruh jru pametai ruak saong iew abih saih bac brei thau gah y tế. Ngan saong dom sinh viên mai meng dom bhum palei hu jit, sang bac iew dom saih nan daok karei di sang saong khan brei thau tapa tài khoản di drei angaok blah harak di sang bac. Urak ini, dom sang bac di Ban raya HCM jeng iek praong ngak tui dua bruk nan lac gam brei khik siam bruk pato pakai gam pacang caga jit Covid-19 tui njauk bruk ba tabiak di thun bac 2020-2021.

Piah patrun patakik bruk daoh karaoke, akaok UBND ban raya HCM ieu kakei dom labik khang hatai langyah dom bruk ngak cung ka dom sap sron sring dalam rahra. Ban raya hu brei bruk ka dom urang dang akaok UBND, akaok công an phường, xã dang pato tacei bruk pasang iek dom labik hu sap sring khang. Urang dang akaok labik njauk hu trách nhiệm mayah caik rahtabiak dom bruk ngak labik an ninh trật tự. Daok jalan langyah suai lavik, UBND ban HCM jao ka Sở Tài nguyên Môi trường dang akaok, pambuak haong công an saong dom sở pambuak tal, samar drah pok panuac tagok rajaei ban raya jalan langyah ka sap sron sieng, payua akaok UBND ban raya dahlau di harei 31/3.

Ndom ka bruk di chung cư Hà Nội, uranaih kumei laik meng tal 12 trun ala haluk, biak patuah lac daok diuk. Biar harei 28/2, kamuan N.P.H ndih tapui 2018 di sang tal 12A (tal 13) di sang glaong rilo tal 60B Nguyễn Huy Tưởng, kamuan nan ruai dalam sang tabiak, ndih tagok lan can, tuan rup di ban công. Tuk nan, sa urang sang daok taphia mboh prew iew urang mai daong. Sa urang likei dam daok jaik nan samar ndik taok tabung pacang saong pandok hu kamuan H tuk laik trun. Biak patuah, njauk rambuac trak min kamuan daok diuk. Urak ini, prein yawa kuan H hu tani tanat. Hu thau, urang daong kamuan nan angan Mạnh ndih tapui thun 1990, daok palei Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, ban Ha Noi, ngak bruk ramik, pajeng sang danaok.

Harei 28/2, tui Reuters, cảnh sát Myanmar cuh phao pateok kapul trun jalan kayua cagar veik rajaei quân sự, ngak brei takik di nyu 18 urang metai, rilo urang karei njauk rambuac. Dom bruk trun jalan praong daok rahtabiak di rilo tinh, bal di dalam negar Myanmar piah cagar veik bruk bol lin pajaleih karja saong cap mek amuk Aung San Suu Kyi. Jabat an ninh Myanmar brei cuh phao piah jhul kadun likuk urang trun jalan. Cảnh sát saong rajaei quân sự Myanmar ka oh hu panuac halei ndom ka dom khau tin nan.

Bol bala Thái Lan brei thau ka bruk pasang iek cakak trun tướng lĩnh jeng yau pataom sit veiktame dom đơn vị gah bol pan phao karaong ini. Tui nan, dom tướng lĩnh, đô đốc, nguyên soái dalam bol bala Thái Lan meda cakak trun meng 5% tal 10%. Dom kapul oh daok lagaih di gah bol bala Thái Lan brei yak klak; dom kapul hu pataom tame veik. Tui kuhria, urak ini Thái Lan hu labaih 1.700 tướng, kuhria rah tapa dalam yaok 212 urang lin ye hu 1 urang tướng. Dalam nan, tok hu takik dom urang tướng lac tacei ba jalan ngak bruk.

Hatai Saneng ka bruk pandar " harak passport vaccine", tui nan brei adat ka dom urang hu klauk vaccine COVID-19 blaoh hu nao mai tui hatai, daok ngak neh rabha dunya dalam tukvak urak ni. Dalam tuk hu dom negar pachreih tui hatai saneng ni, maong ini lac jalan peih tabiak ka gah du lịch saong gah kapar haoh daok gaok kan kandah, dom negar karei brei mboh hatai suh sah kayua tal urak ni bahrau hu takik rahra di dunya hu klauk jru pacang caga. Yaom lac yau nan, min, tal urak ni, gah Y tế dunya (WHO) ka oh pachreih tui bruk pandar harak passport vaccine piah jhul patagok bruk nao mai. WHO brei thau lac jeng daok rilo bruk ka oh thau hu pambual tal siam lagaih di bruk klauk jru pacang caga COVID-19, dalam tuk gah pabak vaccine jeng daok biak takik./.

Urang lang: Thu Thảo – Ái Nghiêm – 01/03

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân