Pháo bingu tok hu pandar dalam dom bruk yau ni: harei roya, tết, uan harei manek, lakhah caga...

Tui Sarak, pháo bingu tok hu pandar dalam dom bruk yau ni: harei roya, tết, uan harei manek, lakhah caga, nyaom biai, peih pakak, harei pahadar saong dalam bruk ilamo, daoh tamia.

Paka 17 Sarak 137 tacei lac: "Jabat, kapul nyaom, menuac urang hu ginup kadha gah dân sự hu pandar phao bingu”. Bruk ginup kadha gah dân sự di dom urang nan hu tacei tabiak dalam Hukum Dân sự thun 2015.

Khoản 1 Paka 3 brei thau cambaih laih yau ini: "Pháo bingu lac pandap hu  ngak meng tangin atau jamriak, tuk gaok pandiak atau điện nyu tabiak dom sap yava, hadah, sambo màu angaok langik, oh tabiak sap patuh."

Yau nan, phao bingu bo jabat, kapul nyaom, menuac urang hu adat brei pandar tui Paka 17 di sarak ni hu thau lac: pandap hu jru patuh phao bingu, tuk cuh tagok ngak tabiak sap yava, hadah, sambo dalam langik saong abih di nyu nan lac oh ngak tabiak sap patuh. Ini lac sa dalam bruk bahrau di sarak 137/2020/NĐ-CP ka bruk khik ramik, pandar phao bahrau hu rajaei patabiak.

Sarak ndem cambaih, bruk roh duah, ngak tabiak phao bingu, jru phao bingu kayua kapul nyaom, doanh nghiệp di Mintri Quốc phòng ngak saong brei khik kajap dom kadha tui adat. Yau nan, tuk jabat, kapul nyaom, manuac urang hu bruk caong pandar phao bingu, njauk nao blei phao bingu di dom kapul nyaom, doanh nghiệp di Mintri Quốc phòng.

Sarak pakauk abih dom bruk pandar phao patuh saong phao bingu patuh. Tui nan, phao patuh lac pandap hu ngak meng tangin atau meng jamriak, tuk gaok pandiak atau điện ngak tabiak sap patuh saong hu sambo dalam langik. Phao patuh ngak tabiak sap rít, sap patuh saong hu sambo dalam langik hu ieu lac phao bingu patuh. Kayua yau nan ye, bhap bini njauk thau cambaih bruk karei gauk di phao bingu saong phao bingu patuh, plaih ngak suan adat hukum.

Sarak hu ba tame pandar meng harei 11/1/2021.

Urang lang: Thu Thảo – 02/02

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân