-

-Tui luật sư Nguyễn Đức Chánh (kapul luật sư ban raya HCM): Bruk po  đầu tư padang dự án di drei piah mesraiy jien di gilang pariak lac bruk ngak bhian mboh, hu hukum brei adat.

 

-Hadei di tuk po đầu tư oh hu jien bayar, gilang pariak langyah, mek veik jien sraiy lac biak njauk tui adat hukum. Kayua ini lac paok jien sraiy hu khik caga yau nan ye hu langyah dahlau.

 

-Min, sa drap ar oh meda gam piah padang ka gilang pariak gam pablei ka urang karei, meyah oh hu gilang pariak brei adat ka po đầu tư pablei saong tuk ini taong abih paok jien bo urang blei bayar ka po đầu tư piah blei baoh sang hu bayar veik ka gilang pariak piah bayar sraiy từng phần.

 

-Meyah po đầu tư hu padang abih quyền pandar taneh saong drap ar pandar di harei hadei ka gilang pariak, min jeng daok pablei baoh sang ka bhapbini, lac po đầu tư nan pachot bhapbini, hu dấu hiệu di tội pachot meblah mek drap ar.

-Cagar veik, po đầu tư hu pablei baoh sang ka urang bhapbini min hadei di nan ba nao padang ka gilang pariak lac po đầu tư pachot gilang pariak.

 

 -Ngan saong dom urang blei baoh sang dahlau di tukvak po đầu tư padang dự án lac dom urang blei njauk hukum, quyền lợi di dom urang nan hu khik caga. Daok dom urang blei baoh sang hadei di tuk po dầu tư hu padang dự án ka gilang pariak, min urang blei oh thau bruk ini hu maong lac gah ka klau tapak hatai.

 

-Tui quy định di hukum lac piah khik caga quyền lợi di urang ka klau tapak hatai, po đầu tư ngak suan hukum njauk bayar veiik jien saong bayar jien khat lihik ka urang blei, meda bayan jien atau meng sa baoh sang karei hu yaom yau gauk.

 

- Luật sư Đức ndom lac: piah plaih rủi ro tuk blei baaoh sang, urang bhapbini njauk pandar po đầu tư ba tabiak harak adat brei adat pablei dự án di Sở Xây dựng saong chứng thư bảo lãnh di gilang pariak (chứng thư ini dreih yau sa janih bảo hiểm, meyah dự án gaok rủi ro lac gilang pariak bảo lãnh meda bayar jien veik ka urang bhapbini. Bruk ini hu hukum quy định cambaih min urang blei takik duah thau./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân