Sarak 91 brei thau cambaic makna di bruk eiw phone rác ban glai ban glo lac iew piah yaih khan bo oh hu urang pandar phone njauk hatai dahlau atau iew phone piah yaih khan oh tui adat ka bruk iew phone yaih khan dom asar kadha njauk pakauk.

Yaok mbang iew phone yaih khan brei hu ginup angan je di urang ieu, labik ieu saong brei khan dahlau di tuk ndem kadha yaih khan. Meyah yaih khan ka dom dịch vụ hu mek jien cước ye brei thau ginup ka jien cước. Meyah urang pandar phone oh khin pang bruk yaih khan, urang iew phone brei padeih chip. Quy định ini oh lac pacang khik ka urang pandar phone anak bruk iew phone rác bo daok piah ka dom doanh nghiep, tổ chức iew phone yaih khan njauk hukum saong jhul patagok kinh tế, daong ka urang yaih khan gaok njauk urang khin pang bruk yaih khan.

  Tui qui định, doanh nghiệp pabak dom bruk viễn thông njauk brei ka urang pandar hu cakak tin nhắn rác, iew phone rác.

Doanh nghiệp pabak bruk viễn thông, dịch vụ Internet, padang ngak mạng viễn thông pandar ta-eng brei tacei pato, pabak ka urang pandar dom jalan piah khan brei thau ka tin nhắn rác, iew phone oh thei thau saong brei ka urang pandar pacang cakak tin nhắn rác, iew phone rác.

Saong urang yaih khan tok brei payua tin nhắn yaih khan, thư điện tử yaih khan, iew phone yaih khan tal urang pandar tuk urang njauk hatai dahlau ka bruk taduan yaih khan.

  Tukvak payua tin nhắn saong iew phone mai yaih khan, Sarak ini tacei lac tok brei payua tin nhắn dalam tukvak meng mong  07 tal 22 tuk yaok harei, iew phone yaih khan  meng 08 tuk tal 17 tuk yaok harei, nan oh ndom tal bruk hu ndem dahlau saong urang pandar phone.

Tok brei payua tin nhắn yaih khan, iew phone mai yaih khan tuk hu brei angan định danh saong oh brei pandar số phone piah payua tin nhắn yaih khan atau iew phone yaih khan.

  Tui quy định, njauk taong phạt meng 20 tal 30 triệu đồng ngan saong bruk iew phone yaih khan langiu tukvak meng 08tuk tal 17 tuk yaok harei bo oh hu thỏa thuận karei ngan saong urang pandar; phạt jien 100 trieu dong meyah payua tin nhắn yaih khan atau iew phone yaih khan tal dom số phone di talei phone oh yaih khan. Sarak 91 hu pandar meng harei 01 bialn 10 thun 2020./.

 

Urang lang: Aí Nghiêm - 1/9/2020

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân