Cập nhật ngày: 2/1/2019

# Ngan saong 10 chương, 96 paka, Hukum pacang caga tham nhũng thun 2018 tacei tabiak bruk njauk ngak ka pacang caga, duah mboh tham nhũng; xử lý tham nhũng saong bruk ngak karei ngak suan hukum ka pacang caga tham nhũng. Duk saong Hukum urak ini, Hukum pacang caga tham nhũng thun 2018 salih dom baoh panuac "xử lý menuac hu bruk ngak tham nhũng" meng dom baoh panuac lac "xử lý tham nhũng" piah peih praong bruk ramik veik di Hukum, dalam nan hu gam bruk xử lý menuac hu bruk ngak tham nhũng, xử lý cơ quan, tổ chức, menuac urang hu bruk ngak karei ngak suan hukum pacang caga tham nhũng.

# Hukum thun 2018 hu ngak jeng sa chương karei saong pasiam, pabak piah ngak brei cambaih laih saong paglaong labik dang di urang dang akaok. Tui nan, tacei tabiak trách nhiệm di urang dang akaok cơ quan, tổ chức, đơn vị dalam bruk pacang caga tham nhũng (Paka 70); tacei tabiak trách nhiệm di urang dang akaok cơ quan, tổ chức, đơn vị dalam bruk brei tạm padeih ngak bruk, tạm salih tapa ngak bruk karei (Paka 71); tacei tabiak trách nhiệm saong xử lý trách nhiệm di urang dang akaok,  cấp phó di urang dang akaok cơ quan, tổ chức, đơn vị tuk caik rah tabiak tham nhũng dalam cơ quan, tổ chức, đơn vị kayua drei khik ramik, iek glang (Paka 72 saong Paka 73).

# Lingiu di nan, Hukum jeng hu rilo quy định bahrau pambuak tal bruk pacang caga tham nhũng dalam cơ quan, tổ chức, đơn vị; pacang, caga tham nhũng dalam doanh nghiệp, tổ chức lingiu karja; xử lý tham nhũng saong dom bruk ngak suan hukum pacang caga tham nhũng.


Hukum hu ba tame pandar meng harei 1/7/2019.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân