Ba blah thaot urang karei tagok mạng yau habar ka nyu njauk adat hukum 

Sa bilan dahlau, dua anai kamei ba tagok mạng xã hội blah thaot MC Trấn Thành haong dom nghệ sĩ karei, pagam tui dom talei akhar  ndom klao lac dom urang ini daok pandar chất kích thích. Angan je saong bruk ngak njauk gaok kan kandah, MC Trấn Thành duah mai tal sang piah ngak brei cambaih laih. Oh taduan mek hu panuac langyah njauk hatai meng dua urang kamei ini, Trấn Thành nao tal adat hukum piah langyah.

Tui Luật sư Đặng Văn Cường, akaok jabat Luật sư Chính Pháp, Hà Nội, quyền ka thaot binguk nan lac sa dalam dom quyền di manuac sia, hu tacei tabiak dalam Hukum negar. Hadei di Hukum negar hu Bộ Luật Dân sự jeng hu tacei tabiak bruk khik caga quyền thaot binguk di bol bhap rahra.

Hu 3 bruk ngak meda njauk taong phat hành chính. Ka sa, khik piah, pandar blah thaot di urang karei nan lac bruk ngak suan adat hukum. Ka dua lac pandar blah thaot di urang karei bo oh ka hu urang nan brei adat. Pagap yau, hu dom  dịch vụ ieu urang pabak blah thaot, min blah thaot nan tok brei pabak ka bruk nan, meyah mek pandar ka dom bruk karei lac suan adat hukum. Ka klau lac hu adat pandar blah thaot min ba tagok mạng tuk urang nan oh ka brei adat.

Taong abih dom bruk pandar, klah rabha suan adat hukum blah thaot, thong tin di urang karei meda njauk taong phạt jien meng 10 tal 20 triệu đồng. Daok dom thaot binguk taong paoh gauk, dâm ô, jhak tal angan je di urang karei ye tanut taong phat meng 50 tal 70 triệu đồng saong meda kaoh tui gah hình sự.

Meyah bruk ngak ini ba tal trak damak, yau ngak brei duh hatai, srau dhau hatai saneng, jhak tal rai diuk atau khat lahik gah jien padai ye urang ngak suan nan meda njauk kaoh tui adat ka bruk pamelau urang karei saong meda njauk guk meng 2 tal 5  thun guk.

Meyah ba tagok mạng xã hội dom blah thaot hu thaot gam haong ayut sahabat, Luật sư Đặng Văn Cường brei thau: njauk di nyu urang ba tagok njauk likau adat kayua lac yaok urang jeng hu quyền tự do ka thaot binguk di drei.

Daok meyah blah thaot nan brei mboh urang ngak suan hukum nao mai angaok jalan, hu bruk taong paoh ngak kanjah jhak tal pren yava, jan parai drap ar di urang karei, co klaik, paoh blah,… ye bhap bani hu quyền pandar thong tin, blah thaot di urang nan ngak bằng chứng piah tố cáo./.

Urang lang: Jasi-30/6 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân