Dut iek thân nhiệt peih duah thau urang njaom jit ruak Covid -19

Tui nan, menuac ngak bruk hu harak pambuak bruk ngak njauk brei padeih ngak tui harak pambuak bruk ngak, padeih bruk oh mbang jien bilan meng 01 bilan tagok kayua dom doanh nghiệp gaok kan kandah meng jit prong COVID-19, oh hu jien mek tame atau oh hu jien piah ba-yar jien bilan ye hu daong 1,8 triệu đồng sa urang sa bilan. Tukvak daong tui tukvak padeih ngak tui harak pambuak bruk ngak, padeih bruk oh mbang jien bilan tui yaok bilan kayua jit ruak, kuhria meng harei 1/4/2020 saong oh tapa 3 bilan.

Urang pandar urang ngak gaok kan kandah gah jien padai saong hu ba-yar dahlau takik abih 50% jien bilan padeih bruk ka urang ngak tui khoản 3 Paka 98 Bộ luật lao động dalam tuk vak meng bilan 4 tal bilan 6/2020 ye hu brei mesre oh cang hu drap ar rilo abih 50% jien bilan tối thiểu vùng ngan haong yaok urang ngak tui tukvak ba-yar jien bilan min oh tapa 3 bilan ngan haong jien jhung 0%, tukvak mesre rilo abih 12 bilan di Gilang pariak sarak karja piah ba-yar  jien bilan daok veik saong peih brei jien tapak yaok bilan tal tangin urang njauk padeih bruk.

Baoh sang pablei salih hu jien mek tame khai thuế ala 100 triệu đồng sa  thun padeih bruk pablei salih meng harei 1/4/2020 hu daong 1 triệu đồng sa baoh sang sa bilan tui yaok bilan iek tui bruk rah tabiak di jit ruak min oh tapa 3 bilan.

    Urang ngak njauk padeih harak pambuak bruk ngak, min oh ginup thun bilan piah mbang jien daong oh hu bruk ngak; urang ngak oh hu harak pambuak bruk ngak njauk lahik bruk ngak hu daong 1 triệu đồng sa urang sa bilan tui yaok bilan iek tui bruk rah tabiak di jit ruak min oh tapa 3 bilan. Tukvak ba tame ngak meng bilan 4 tal bilan 6/2020.

    Urang buh rilo pren yava ka cách mạng daok mbang jien daong yaok bilan hu daong 500 ribau đồng sa urang sa bilan. Tukvak ba tame ngak lac 3 bialn, meng bilan 4 tal bilan 6/2020  saong hu ba-yar sa mbang.

Urang bảo trợ xã hội daok mbang jien trợ cấp xã hội yaok bilan hu daong pabak 500 ribau đồng sa urang sa bilan. Tukvak ba tame ngak lac 3 bilan, meng bilan 4 tal bilan 6/2020 saong hu ba-yar abih sa mbang.

Baoh sang kathaot, baoh sang jaik kathaot tui chuẩn kathaot pakat negar hu vak angan dalam harak tal harei 31/12/2019 hu daong 250 ribau đồng sa urang dalam baoh sang sa bilan. Tukvak ngak tui lac 3 bilan, meng bilan 4 tal bilan 6/2020 saong hu ba-yar sa mbang.

Sarak di raja-ei jeng tacei cambaih: urang pandar urang ngak njauk kan kandah kayua jit prong COVID-19 ba tal bruk njauk patrun meng 50% tagok urang ngak blei bảo hiểm xã hội dut haong tukvak jabat hu thẩm quyền tabiak panuac lac hu jit ruak (kuhria gam urang ngak padeih bruk, tạm padeih ngak tui harak pambuak bruk ngak, sanya padeih bruk oh mbang jien bilan) ye urang ngak saong urang pandar urang ngak hu brei padeih đóng tame kadung jien hưu trí saong jien metai lahik rilo abih oh tapa 12 bilan. Brei adat ka urang ngak hu payua harak gar caong khin mbang jien daong oh hu bruk ngak tapa jalan bưu điện, brei thau ka bruk duah bruk ngak yaok bilan tui jalan gián tiếp (payua tapa thư điện tử, fax, tapa jalan bưu điện…) dalam tukavk meng harei 1/4/2020 tal tuk tabiak panuac lac abih jit bo oh cang likau xác nhận di UBND xã, phường, bal sit ka bruk rah tabiak jit ruak pak nan./.

Urang lang: Jasi-28/4 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân