# Dalam nan, pasiam veik bruk padang saong peih ngak Dự án đầu tư grap tanat rai diyk saong bruk ngak mbang pala drak ka bhap bani hadei di tái định cư. Tui nan, bruk padang, ttaong yaom, pasang iek brei adat saong peih ngak Dự án đầu tư grap tanat rai diuk saong bruk ngak mbang pala drak ka bhap bani hadei di tái định cư dom dự án thủy lợi, thủy điện peih ngak njauk tui dom quy định di adat hukum  ka đầu tư công saong dom quy định adat hukum karei daok hu pandar urak ini hu pambuak pagam tal.

 

# Nghị định jeng pasiam veik, pabak trách nhiệm di mentri ngak nong saong patagok palei pala, Mintri Công thương dalam bruk ngak ini. Tui nan, Mentri Ngak nong saong patagok palei pala pataom veik kế hoạch trung hạn yaok thun kayua UBND dom tỉnh ba tabiak payua ka Mentri Kế hoạch saong Đầu tư, Mentri Jien padai tui njauk quy định di Hukum đầu tư công, Hukum kadung jien karja.

 

# Taphia di na, dang tabiak peih ngak, pambuak bruk haong dom mentri, ngành saong dom puk palei bhian peih bruk pasang iek dalam tukvak peih ngak dom Dự án tui Quyết định ini; peih bruk pataom iek, taong yaom bruk ngak hu tui Quyết định ini tui định kỳ yaok thun, pathau khan Thủ tướng raja-ei; duah mboh dom cuang kandah, taval tave dalam tukvak peih ngak, pok tagok Thủ tướng raja-ei mong iek, quyết định.

 

# Mentri Công thương pasang iek bruk dak padang patagok công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp pambuak pagam haong bruk ngak tabiak pandap panda kaya nong, kaya glai di bhum dự án thủy lợi, thủy điện tui dom quy định adat hukum urak ini./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân