Meyah oh hu guak gar taduan mek yaok bilan jien daong urang metai, atau hu guak gar lac menuac taduan mek yaok bilan  jien daong urang metai min caong khin taduan mek sa mbang bloh (oh kuhria anek umo ala 6 thun, anek atau hadiuk atau pasang oh daok pren ngak bruk meng 81% tagok) ye meda brei mek sa mbang jien daong ka urang metai.

Urang daok mbang jien lương hưu tuk metai nao ye guak gar meda taduan mek yaok bilan jien daong urang metai, dalam nan hu: 1- anek oh ka ginup 18 thun. 2- hadiuk meng umo 55 thun tagok. 3- ame pajeng, amaik pajeng, ame pajeng di hadiuk atau ame pajeng di pasang, amaik pajeng di hadiuk atau amaik pajeng di pasang tapa umo ngak bruk, atau oh daok pren ngak bruk meng 81% tagok. 

 Meyah urang metai bo amaik ame dua gah oh daok; anek umo labaih 18 thun ye hadiuk atau pasang meda taduan mek hu dom janih jien yau ini: jien ngak ndam metai samu 10 bilan jien bilan cơ sở, brei ka urang dang tabiak ngak ndam metai. Meyah hadiuk atau pasang urang lahik hu jien mek tame rilo jang yaom jien bilan cơ sở ye hu taduan mek 1 mbang bloh jien daong urang metai, samu 3 bilan jien lương hưu. Meyah oh hu jien mek tame atau hu jien mek tame takik jang yaom jien bilan cơ sở min oh taduan mek sa mbang bloh jien daong ka urang metai ye hu taduan mek yaok bilan samu 50% jien bilan cơ sở (urak ini lac 1.390.000 đồng/sa bilan). /.

Điều kiện để được lãnh tiền tuất một lần

 

        Vừa qua, có bạn nghe Đài gửi câu hỏi như sau: Gia đình tôi có người là công chức Nhà nước đang được hưởng lương hưu không may qua đời, nay thân nhân có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần có được giải quyết hay không? TM, PL và CS tuần này, chúng tôi xin trả lời bạn Điều kiện để được lãnh tiền tuất một lần.

 

Nếu không có thân nhân hưởng tiền tuất hàng tháng, hoặc có thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần (trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) thì sẽ giải quyết tuất một lần.

  Người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, bao gồm: 1- con chưa đủ 18 tuổi. 2- vợ từ đủ 55 tuổi trở lên. 3- cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng trên độ tuổi lao động, hoặc bị  suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 

Giả sử trong trường hợp người mất mà cha mẹ 2 bên không còn; con trên 18 tuổi thì vợ hoặc chồng sẽ được hưởng các khoản sau: mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở, cấp cho người lo mai táng. Nếu vợ hoặc chồng người mất có thu nhập trên mức lương cơ sở thì được hưởng tuất một lần, bằng 3 tháng lương hưu. Nếu  không có thu nhập hoặc có thu nhập dưới mức lương cơ sở nhưng không chọn hưởng tuất một lần thì được giải quyết tuất hàng tháng bằng 50% lương mức cơ sở (hiện nay là 1.390.000 đồng/tháng)./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân