Pathau khan haong y tế piah khik kajap karo, pacang caga jit njom mbak

Ruak njom mbak hu dom nyaom yau ini: Nyaom A lac dom ruak njom mbak  mbuan njam mbak biak samar, biak praong saong menuac metai rilo atau ka oh thau asar ba tal ruak (ruak cúm A-H5N1; ruak jit hạch; ruak jeng baoh; ruak pandiak tabiak darah kayua vi rút Ê-bô-la (Ebola); ruak viêm jalan suak yava trak kayua vi-rút saong dom ruak njom mbak karei bahrau duah mboh bo ka oh thau asal cambaih ngak tabiak jit ruak …); janih B hu dom janih ruak njom mbak jhat mbuan njom mbak samar saong mbuan ba tal metai; janih C hu dom janih ruak njom mbak takik nguy hiểm, njom mbak oh samar drah.

Jit viêm jalan suak yava kayua anek ruak bahrau di vi-rút corona (Covid-19) lac nyaom A. Tui quy định di di hukum pacang caga jit ruak njom mbak nyaom A lac trak damak di abih, mbuan njom mbak biak samar saong menuac metai rilo.

Ngan haong dom  ruak di nyom A, pathau khan haong y tế saong brei daok karei yau haong urang ruak lac sa bruk ngak hu makna biak praong glaong tuk hu jit piah khik kajap karo, pacang caga jit njom mbak. Min, yau haong dom urang oh saneng mboh siam lagaih di bruk brei daok karei saong eng drei klaak tabiak labik daok karei, mede njauk rilo mức phạt hành chính, gaok mai njauk taong phat tui hình sự.

Di paka 6, Nghị định 176/2013 quy định buh phạt hành chính dalam gah y tế, urang halei duah mboh urang njom ruak boh oh pathau khan meda njauk kakei atau phat jien meng 200 ribau đồng tal 500 ribau đồng. Yau haong dom urang padauk ruak di drei atau urang karei njom ruak janih A meda njauk phat meng 500 ribau đồng ta sa triệu đồng. Mức phạt ni hu pandar yau haong bruk oh ngak njauk bruk dut iek duah mboh njom ruak janih A tui panuac di jabat kanja hu thẩm quyền.

Yaom phạt meda tagok glaong meng 5 tal 10 triệu đồng tuk oh ngak atau plaik bruk brei daok karei y tế, cưỡng chế brei daok karei y tế di jabat kanja hu thẩm quyền yau haong dom urang njom ruak di janih A, urang hu kiểm dịch y tế tapen negar njom ruak atau ba janih anek ruak ngak tabiak jit ruak njom di janih A. Bruk siam lagaih paih ngak pasiam lac pandar ngak brei daok karei gah y tế, cưỡng chế daok karei y tế tui quy định.

Langiu di bruk oh pathau khan, klaak tabiak labik brei daok karei piah njom mbak ruak tabiak langiu rahra ye tui tính chất mức độ, hậu quả ngak tabiak meda njauk phat tui hình sự ka bruk njom mbak ruak ka urang karei tui Điều 240 Bộ luật Hình sự thun 2015.

Tui nan, taong phat 50 đến 200 triệu đồng atau phạt guk 1-5 thun yau haong dom bruk ngak njom mbak jit ruak nguy hiểm ka urang karei: Batabiaj atau brei ba tabiak bhum hu jit ruak anek athur, yam patam, ralaow athur saong dom pandap mbang karei mbuan njom ruak nguy hiểm ka manuac, klaak tapa dom hukum hu quy định karei, ba tame atau brei ba tame negar Việt Nam anek athur, yam patam atau dom pandap ralaow, pandap mbang njauk njom ruak atau hu janih caga ruak nguy hiểm njom ruak tapa manuac, bruk ngak karei ngak njom ruak nguy hiểm ka manuac./.

(Urang lang: Thu Thảo - 10/03)

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân