Bruk ginum biai di Phó thủ tướng song urang jakar negar langiu hu siam lagaih 

Dalam nan, Nghị định tacei tabiak dom điều kiện tame quốc tịch Việt Nam tui  quy định di paka  19 Hukum Quốc tịch Việt Nam, lac: Thau sap Việt ginup piah ba drei tame bhap bini Việt Nam lac  pang, ndom, puac, cih meng sap Việt lagaih song labik dok song bruk ngak di urang likau tame  quốc tịch Việt Nam. Urang likau tame  quốc tịch Việt Nam tui  quy định di khoản 1 song khoản 2 Paka 19 Hukum Quốc tịch Việt Nam jeng lac urang dok di  Việt Nam song hu gah  Công an hu thẩm quyền di  Việt Nam brei  Thẻ thường trú. Tuk vak dok di Việt Nam di urang likau tame  quốc tịch Việt Nam hu kuhria meng harei  urang nan hu brei Thẻ thường trú. Bruk khik kajap rai duik di Việt Nam di urang likau tame quốc tịch Việt Nam hu brei mboh meng drap ar, jien duah hu njauk hukum di urang nan atau urang nan hu kapul nyaom, menuac urang bảo lãnh di Việt Nam.

Urang hu miễn dom điều kiện tame quốc tịch Việt Nam tui điểm b song điểm c khoản 2 paka  19 Luật Quốc tịch Việt Nam, lac: urang hu buh pren yava rik dong ka bruk dak padang song khik caga taneh ia  Việt Nam jeng lac urang hu alin brei  Huân chương, Huy chương, angan je prong glong karei di karja  Việt Nam dân chủ cộng hòa, Rajaei  Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, Karja  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam atau hu jabat hu  thẩm quyền di  Việt Nam xác nhận ka pren yava buh tabiak tui harak gar hồ sơ, tui panuac di jabat, kapul nyaom pagam tal song tui adat hukum chuyên ngành.

Urang bo bruk tame quốc tịch Việt Nam di urang nan hu kein ka negar  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lac menuac naih gheih jang urang karei dalam gah khoa học, kinh tế, ilamu, xã hội, nghệ thuật, thể thao, y tế, pato pakai, mek hu giải thưởng dunya, huân chương, huy chương atau hu jabat, kapul nyaom labik urang nan ngak bruk  chứng nhận, jabat khik ramik karja pakat Mintri xác nhận ka tài năng song mboh lac bruk urang nan hu tame  quốc tịch Việt Nam hu rik dong biak siam , suai lavik ka bruk patagok  di  Việt Nam hadei di tuk hu tame quốc tịch Việt Nam.

Nghị định jeng tacei tabiak trường hợp đặc biệt  likau tame  quốc tịch Việt Nam jang yau likau khik veik quốc tịch negar langiu  tui khoản 3 Paka  19 Hukum Quốc tịch Việt Nam. Nghị định hu ba tabiak pandar meng harei  20/3/2020./.

Urang lang: Hanipha -3/3

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân