Rilo urang duah thau ka hukum negar 

Ndom ka quyền ngan song quốc tịch, Paka 2 hukum  Quốc tịch tacei lac:

K.1- Di negar CHXHCN Việt Nam, yaok menuac urang  jeng hu  quyền hu quốc tịch. Rahra Việt Nam oh njauk karja mek veik  quốc tịch Việt Nam, lingiu di bruk hu tacei tabiak dalam paka  31 di hukum ni.

K.2. Karja CHXHCN Việt Nam lac karja yasa di dom bangsa daok di angaok  taneh ia  Việt Nam, yaok urang di dom bangsa hu samu gauk  ka  quyền hu quốc tịch Việt Nam.

Tui nan, bruk hu quốc tịch Việt Nam oh hu bruk neh rabha di dom bangsa  daok di taneh ia Việt Nam. Yaok rahra Việt oh njauk mek veik quyền  quốc tịch Việt Nam, ye hu samu gauk  ka quyền hu quốc tịch Việt Nam.

Tui hukum, urang Việt Nam tok hu adat hu sa quốc tịch. Meyah urang Việt tame quốc tịch karei, brei klaak quốc tịch Việt Nam. Min, tui Hukum quốc tịch, hu dom bruk, sa urang hu adat hu 2 quốc tịch. Nan lac dom urang halei? Ong Trần Tuấn Anh, Công ty Luật Thiên thanh, Kapul luật sư ban Hà Nội langyah brei thau: “Urang  nan, hu  akaok negar CHXHCN Việt Nam brei quốc tịch Việt Nam dalam tuk dok hu  quốc tịch karei.Atau urang Việt Nam daok di negar langiu  hu  quốc tịch negar langiu min likau mai veik Việt Nam, atau urang negar langiu tok duik tok pasang hong urang Việt Nam jeng hu brei quốc tịch VN, uranaih hu urang VN taduan ngak anek raong song likau quốc tịch VN, ye dom urang nan  hu 2 quốc tịch, quốc tịch VN song quốc tịch negar langiu”.

Tui hukum ni, urang bangsa takik jang yau tong abih urang Việt Nam, jeng hu quyền hu  quốc tịch samu yau gauk./. 

Urang lang: Hanipha- 23/2

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân