Tui nan, labaih 2 triệu urang ngak mbang pablei salih  hu trun 10% yaom pablei điện; 100% urang pandar điện (sumu 26,6 triệu baoh sang bhap bini) hu trun 10% yaom điện di 4 pakat camereip. Dalam nan, hu labaih 22,8 triệu baoh sang bhap bini pandar điện oh ka tal 300kWh sa bilan hu trun 10% jien điện.

Langiu di nan, dom labik brei pah duk bilik ndih daok ka tuai dulich hu trun yaom điện meng yaom pablei lẻ điện ka urang pandar dalam bruk pablei salih trun yaom pablei lẻ điện ka dom gah ngak tabiak pandap panda hadei di tuk trun yaom.

  Ngan saong yaom pablei điện di puk palei, labik daok rilo gauk, cụm dân cư, labik pablei salih -dịch vụ- sinh hoạt, hu trun 10% yaom pablei meng pakat 1 tal pakat 4 di yaom jien điện pandar dalam sang; trun 10% ka dom bruk pandar điện karei karei. Saong brei trun 10% yaom pablei điện ka dom khu công nghiệp, dom darak pasar.

  Abih di nyu, EVN brei trun jien điện (yaom dahlau di kak je) ka dom labik duh ka bruk pacang caga jit Covid-19 blei điện meng dom gah di EVN. Tui nan, brei trun 100% jien điện ka dom labik (oh lac khách sạn) hu mek ngak labik brei daok karei, iek ruak pataom sa labik ka urang ruak njom Covid-19; trun 20% jien điện ka dom labik y tế hu pandar piah iek ruak, dut iek, jru ruak ka urang ruak njom Covid-19; trun 20% jien điện ka dom khách sạn hu mek ngak labik brei daok karei ka urang urang ruak njom Covid-19. 

Tukvak brei trun yaom điện, trun jien điện lac 3 bilan, saong jien daong abih tih tui kuhria lac labaih 11.000 tỷ đồng. Bruk trun yaom điện ka urang pandar dalam sang hu kuhria di dom mbang hóa đơn jien điện bilan 5, 6 saong bilan 7 thun 2020.  Ngan saong dom urang pandar điện piah ngak tabiak pandap panda, pablei salih, hành chính sự nghiệp…, hu kuhria  meng mbang hóa đơn jaik abih meng ahrei 16 bilan 4 thun 2020.

Daok dom labik brei pah duk bilik ka tuai dulich, dom gah di EVN meda hu khan brei thau tapa dom harak mbaok, rayo papar sap, rayo papar binguk saong angaok blah web ka urang thau ka yaom jien điện; saong caong khin dom urang pandar điện brei ginup dom harak gar brei thau lac labik daok ka tuai dulich njauk tui quy định.

EVN sanya ngak njauk ginup bruk hu daong jien điện dom mbang hóa đơn dalam 03 bilan, kuhria meng mbang hóa đơn jaik abih kuhria meng harei 16 bilan 4 thun 2020 tui njauk tacei pato di Mentri Công Thương. Hadei di tukvak trun yaom  điện, trun jien điện, ye yaom pablei điện hu ngak tui Quyết định ka 648/QĐ-BTC./.

Urang lang: A.Nghiêm -  19/5/2020

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân