Paka 457 Bộ Luật Dân sự tacei lac: Harak alin brei drap ar  lac bruk  thỏa thuận di dom gah, tui nan gah alin brei drap ar di drei song salih quyền ngak po ka gah hu alin brei bo oh ndok bayar hagait, gah hu alin brei  njauk hatai taduan mek. Paka 459 Bộ Luật Dân jeng tacei lac: Alin brei sang danaok, taneh riya njauk ngak harak hu  công chứng, chứng thực atau breu tut angan, meyah bất động sản njauk tut angan quyền ngak po tui hukum. Hợp đồng alin brei sang danaok, taneh riya hu hiệu lực meng di tuk vak tut angan; meyah sang danaok, taneh riya oh njauk tut angan quyền ngak po ye  hợp đồng alin brei hu hiệu lực meng di tuk jao brei drap ar .

# Yau nan, meyah bruk alin brei oh hu điều kiện hagait yau bruk di muk  Phan Thị Hà , drap ar lac boh sang hu salih angan ka anek likei di muk, hu makna lac bruk alin brei hu ngak njauk tui  adat saong hu ngak salah bloh. Boh sang nan hu jao quyền ngak po ka urang anek likei di muk. Kayua yau nan ye, tok anek likei di muk meng hu  quyền ngan saong boh sang ni . Urang alin brei oh ndaok veik hu atau atau pacap urang nan pabha drap ar ka urang karei.

# Muk meda ndaok veik sang meyah dalam harak  hợp đồng alin brei hu pagam tui điều kiện halei nan min gah hu alin brei oh ngak tui bruk nan.  Paka  462 Bộ Luật Dân sự hu tacei ka bruk alin brei drap ar hu điều kiện yau ni: Gah alin brei meda pandar gah hu alin brei ngak sa atau rilo  nghĩa vụ dân sự dahlau atau hadei di tuk alin brei. Bruk alin brei oh ngak suan hukum,  đạo đức xã hội… Meyah njauk ngak nghĩa vụ hadei di tuk hu alin brei  bo gah hu alin brei oh ngak ye gah alin brei hu  quyền ndaok veik drap ar song hu ndok bayar dom khat lihik./.

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân