Harei ni, khol drei duah thau asar kadha di bruk Yaok Pataom menuac urang song sang dok  thun  2019 lac hagait song dom jalan pataom mek thông tin halei hu ba tame pandar dalam bruk yaok pataom menuac urang song sang dok thun  2019?

# Asal kadha di bruk yaok pataom menuac urang saong sang dok  thun 2019:

Asar kadha di  Yaok pataom hu dom thông tin  ka  menuac urang (yau:  hadom menuac, likei atau kumei, umo thun, bangsa, agama, hu diuk pasang halei oh, bruk ndik tapui, metai song patagok  menuac urang, bruk bac daa song ilamu bruk ngak, kỹ năng nghề, bruk di cư, bruk jaoh jo, bruk urang ngak – bruk ngak); song thông tin ka bruk sang dok di boh sang  (yau: bruk sở hữu sang dok, sang praong sit yau habar, thun pandar, sang hu ngak meng hagait, jalan ia song  nhiên liệu dok pandar, bruk ngak mbang ngak huak di dom boh sang).

# Yau nan bruk yaok pataom  menuac urang song sang dok thun  2019 hu dom jalan pataom mek thông halei?

Yaok pataom menuac urang song sang dok thun  2019 pandar  02 jalan pataom mek thông tin, nan lac  tangi sua tapak  song duah thau trực tuyến.

- Tangi sua tapak lac bruk urang điều tra mai tal yaok boh sang piah tangi sua song vak dom thông tin ka bruk menuac urang song sang dok di yaok boh sang tame  máy tính bảng, phone tangin atau  phiếu baar  in bloh. Dom boh sang hu palih ruah mẫu piah pabak thông tin chuyên sâu ka menuac urang song sang dok hu tangi sua tapak di  sang.

- Điều tra trực tuyến lac bruk  dom boh sang halan hatain tut angan tame  pabak thông tin. Boh sang eng drei pabak thông tin angaok blah Thông  tin điện tử di Yaok pataom meng harei  01 tal harei  07 bilan  4 thun  2019. Meyah sang ngak salah bruk eng drei pabak thông tin angaok blah  Thông tin điện tử di bruk yaok pataom ye urang điều tra oh mai tal sang piah sua tangi dom thông tin  ka menuac urang song sang dok di boh sang nan  . Meyah boh sang oh eng drei pabak khau tin  angaok blah Thong tin  điện tử di bruk Yaok Pataom yau tut angan ye urang  điều tra mai tal sang piah tangi sua dom thông  tin ka menuac urang sang dok di boh sang./.

 

Nội dung và phương pháp thu thập thông tin của

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

       Thưa bà con! Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đang được tiến hành trên quy mô cả nước. Hiên nay đang là giai đoạn tổ chức thu thập thông tin tại các hộ dân cư. Nhằm giúp bà con và các bạn hiểu rõ hơn một số nội dung cơ bản của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, từ tuần này, TM PL và CS sẽ lần lượt giải đáp những vấn đề cơ bản liên quan đến cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia  lần thứ 5 này:

      Ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì và những phương pháp thu thập thông tin nào sẽ được áp dụng trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

# Về nội dung điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019:

Nội dung của Tổng điều tra bao gồm các thông tin về dân số (như: số người, giới tính, tuổi, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng di cư, tình trạng khuyết tật, tình trạng lao động - việc làm); và thông tin về thực trạng nhà ở của hộ (như: tình trạng sở hữu nhà ở, quy mô diện tích nhà ở, năm sử dụng, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, nguồn nước và nhiên liệu chính đang sử dụng, một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của các hộ dân cư).

# Vậy Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có những phương pháp thu thập thông tin nào?

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sử dụng 02 phương pháp thu thập thông tin, đó là phỏng vấn trực tiếp và điều tra trực tuyến.

- Phỏng vấn trực tiếp là việc điều tra viên đến hộ để hỏi và ghi các thông tin về tình hình dân số và nhà ở của hộ vào máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc phiếu giấy in sẵn. Các hộ dân cư được chọn mẫu để cung cấp thêm thông tin chuyên sâu về dân số và nhà ở sẽ được phỏng vấn trực tiếp tại hộ.

- Điều tra trực tuyến là việc các hộ dân cư tự nguyện đăng ký tự cung cấp thông tin. Hộ dân cư tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 4 năm 2019. Nếu hộ dân cư hoàn thành tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra thì điều tra viên sẽ không đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ; Nếu hộ dân cư không hoàn thành tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra như đã đăng ký thì điều tra viên sẽ đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân