Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) meng thun  2019 hu dom thông tin yau habar? Dom bruk halei daok hukuhria quyền lợi lei  BHYT 5 thun gam? Dom tangi sua  ni  hu khol hulin langyah dalam kadha “ Hukum negar song rai duik” harei ni , daa mik va song tong abih gauk tui pang:

 

- Thông tin angaok thẻ BHYT hu  5 asar kadha: thông tin cá nhân; mã thẻ BHYT; tuk vak  thẻ hu pandar ; labik  tut angan iek ruak  (KCB) tuk camereip; tuk vak blei BHYT 5 thun gam.

- Cấp thẻ BHYT hu thaot  ngan song urang blei  BHYT oh hu harak gar  xác nhận nhân thân hu thaot  kayua jabat, kapul nyaom hu thẩm quyền cấp.

# Tui Nghị định 146  tabiak harei  17/10/2018 ka bruk tacei tabiak cambai laih song tacei pato jalan peih ngak dom paka di hukum BHYT, dom bruk đặc biệt hu kuhria lac blei BHYT gam gam nan lac:

+ tukvak klaoh rilo di abih oh tapa  3 bilan

+ Urang hu jabat hu  thẩm quyền brei nao ngak bruk, bac megru, ngak bruk atau  tui  jalan duik pasang atau anek pajeng  , anek rong  njauk hokum umo ala 18 thun tui amaik atau ame ngak bruk di jabat  Việt Nam daok di negar langiu bo dahlau di nan hu blei   BHYT.

+ Urang ngak (NLĐ) nao ngak bruk di negar langiu ye tuk vak blei BHYT dahlau di tuk nao meyah  blei  BHYT tuk mai veik taneh ia dalam tukvak 30 harei kuhria meng di harei  nhập cảnh.

+ Urang ngak dalam tuk vak ngak harak gar cang mbang tui bruk daong thất nghiệp tui hukum  ngak bruk ye tuk vak blei  BHYT dahlau di nan hu kuhria lac tukvak blei  BHYT.

+ Urang lac công an, urang lin tuk  padeih bruk, xuất ngũ, salih tapa gah karei atau padeih bruk, meyah tukvak bac daa, ngak bruk dalam gah công an, bol bala oh ka blei BHYT ye tuk vak dahlau di nan hu kuhria lac tukvak blei  BHYT./.

 


 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân