Urang bangsa takik menyim khan bai 

Tui Khoản 5 Paka  21 Hukum  Bảo hiểm xã hội 2014: Urang pandar urang ngak brei pambuak bruk  song jabat BHXH bayar siphau BHXH ka urang ngak, xác nhận tuk vak rik jien BHXH tuk urang ngak padeih pambuak bruk ngak, atau padeih bruk tui quy định di hukum.

Langui di nan, tui Khoản 2 paka  47 Hukum Lao động thun 2012 ye urang pandar urang ngak  hu trách nhiệm ngak salah bruk xác nhận, bayar veik siphau BHXH song dom harak gar karei bo urang pandar urang ngak daok khik veik di urang ngak  .

Tui nan, tuk harak pambuak bruk abih tukvak, yaom lac kayua halei, bruk doanh nghiệp oh chốt, bayar siphau bảo hiểm ka urang ngak lac suan hukum.

-Meyah doanh nghiệp oh bayar siphau bảo hiểm ye brei ngak hagait?

Urang halei hadei di tuk padeih pambuak bruk ngak, doanh nghiệp oh bayar veik harak gar jang yau siphau BHXH ka urang ngak  dalam vaktu suai di abih lac  30 harei ye urang ngak meda ngak  01 dalam 02 jalan ngak hadei ni:

Ka sa, pathau tagok jabat hu thẩm quyền:

Tui Paka 15 Sarak  24/2018, lac:

- Meyah doanh nghiệp oh bayar siphau bảo hiểm ka urang ngak tuk padeih harak pambuak bruk ngak, urang ngak meda payua harak pathau mbang camereip tal urang dang akaok di doanh nghiệp piah hu langyah.

-Meyah hadei di  07 harei ngak bruk kuhria meng di harei taduan hu harak pathau,  doanh nghiệp oh langyah atau langyah min urang ngak oh njauk hatai haong bruk langyah mbang camereip ye urang ngak meda payua harak pathau khan mbang ka dua tal  Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh song  Xã hội, labik urang pandar urang ngak  hu jabat praong.

Kadua, payua harak pathau tapak  tal Tòa án:

Meyah urang ngak mboh lac oh ngak hu bruk  khiếu nại di drei ye tui Paka  32 Hukum Tố tụng dân sự thun 2015 ka thẩm quyền langyah di  Tòa án, urang ngak meda  patahu tapak tabiak tòa án quận/huyện labik hu jabat di doanh nghiệp likau langyah tui quy định di hukum  piah ndok veik quyền lợi di drei tuk  doanh nghiệp oh bayar veik baoh siphau bảo hiểm ka drei ./.

Urang lang: Hanipha- 14/7 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân