Taong phat bruk ngak suan hukum pacang caga jit Covid-19

 

 Pambuak tal bruk pacang, caga jit Covid-19, hu 13 bruk mbuan  ngak suan saong tui yaok bruk ngak suan nan njauk taong phạt yau ala ini:

1-Urang oh cuk khau trang tuk hu mbaok di labik công cộng njauk phạt jien rilo di abih lac 300.000 đồng.

2-Urang klaak khẩu trang pandar blaoh oh njauk labik quy định di labik công cộng njauk taong phạt rilo di abih tal 5 trieu dong; klak prah tabiak jalan njauk taong phạt jien rilo di abih tal 7 trieu dong.

3- Urang padauk ruak di drei atau di urang karei tuk njauk ruak Covid-19 njauk taong phạt jien rilo di abih tal 2 trieu dong.

4- Oh ngak tui bruk brei padeih di labik pablei pandap mbang menyum công cộng mbuan ba tal njaom mbak ruak di bhum hu jit ye njauk taong phạt rilo di abih tal 10 trieu đồng sa urang; 20 trieu dong ngan saong kapol nyaom.

5- Urang oh ngak tui bruk brei takik pataom gauk rilo manuac atau padeih bruk pablei salih, dich vụ labik công cộng piah pacang caga jit Covid-19 ye njauk taong phạt  tal 10 trieu dong ngan saong urang; 20 trieu dong ngan saong kapol nyaom.

6-Urang oh ngak tui bruk pasang iek, duah thau, langyah y tế tuk tabiak, tame labik hu jit ruak njauk taong phạt rilo di abih tal 20 trieu dong.

7-Urang nduac tabiak truh labik brei daok karei, oh ngak tui bruk daok karei; plaih njiak bruk mek daok karei piah pacang caga jit Covid-19 meda taong phạt hành chính rilo di abih tal 10 trieu dong atau njauk langyah tui Paka 240 Bộ luật Hình sự meyah pambak ruak tapa ka urang karei.

8- Bruk nduac tabiak truh labik daok karei, oh ngak njauk tui bruk daok karei; plaih njiak bruk mek daok karei piah pacang caga jit Covid-19 bo ngak khat lahik meng 100 trieu dong tagok kayua tamuh tabiak jien pacang caga jit Covid-19 njauk langyah tui  Paka 295 Bộ luật Hình sự.

9- Urang hlei khai báo y te oh ginup atau oh njauk ba tal pambak jit ruak Covid-19 ka urang karei njauk langayh tui Paka 240 Bộ luật Hình sự.

10- Urang hlei ba tagok mạng mac tính, mạng viễn thông khau tin ja, ndem mbluak, ndom suan ka jit ruak Covid-19 meda njauk taong phạt rilo di abih tal 15 trieu dong atau langyah tui Paka 288 Bộ luật Hình sự.

11- Urang pandar phao ndao, dhong to, gai, atau khin taong paoh, pacang cakak urang daok ngak bruk pacang caga jit Covid-19 njauk langyah tui Paka 330 Bộ luật Hình sự.

12- Po labik pablei salih, urang khik iek labik ngak mbang, dịch vụ yau kuan bar, vũ trường, karaoke, mát-xa, labik thẩm mỹ…) peih ngak bruk  tuk hu blaoh quyết định brei padeih piah pacang caga jit ruak bo ngak khat lahik meng 100 trieu dong tagok kayua tamuh tabiak jien buh tame pacang caga jit ye langayh tui  Paka 295 Bộ luật Hình sự.

13- Urang pambak tame bruk kurang atau ngak brei mboh yau kurang pandap dalam tuk jit ruak Covid -19 piah blei pataom pandap hu jabat karja hu  thẩm quyền brei thau lac janih pandap pablei khik yaom atau pandap hu Karja caik yaom piah pablei veik duah laba oh njauk ye brei taong phạt tui quy định di Paka 196 Bộ luật Hình sự./.

Urang lang: Aí Nghiêm  14/4/2020

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân