# Pakat Tiểu học:

-Dom mon bac njauk bac tui, lac: Tiếng Việt, Toán, Sap negar lingiu 1, Pato pakai jalan diukrai, Đạo đức, Tự nhiên saong Xã hội, Sajarah saong Địa lý, Khoa học, Tin học saong Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật.

- Dom mon bac eng drei palih ruah: Sap bangsa takik saong Sap negar lingiu 1 ngan saong tal bac 1 saong tal bac  2.

- Mon bac birau: Tin học saong Cong nghe

 

# Pakat THCS: 

-Dom mon bac njauk bac tui, lac: Ngữ văn, Toán, Sap negar lingiu 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Sajarah saong Địa lý, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Tin học (lac môn njauk bac, dahlau diah lac môn eng drei palih ruah)

 

-Dom mon bac eng drei palih ruah:  Sap bangsa takik, Sap negar lingiu 2.

 

# Pakat THPT:
-Dom mon bac njauk bac tui, lac: Ngữ văn, Toán, Sap negar lingiu 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng saong an ninh.
-Dom mon bac eng drei palih ruah: tui nhóm Khoa học xã hội hu dom mon: Giáo dục kinh tế saong hukum, Sajarah, Địa lý;  nhóm Khoa học tự nhiên hu dom môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học;  nhóm Công nghệ saong nghệ thuật hu dom môn: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật.
-Dom mon eng drei palih ruah bac: Sap bangsa takik, Sap negar lingiu 2. Langiu 5 mon  njauk tui bac, anek saih THPT brei palih ruah takik di nyu 5 mon karei di nyaom mon hu palih ruah.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân