Bruk trun jien điện tapak (lac yaom dahlau di kak je) ka dom labik duh ka bruk pacang caga jit Covid-19 blei điện meng dom gah di ENV: Trun 100% jien điện ka dom labik (oh lac khách sạn) hu mek ngak labik brei daok karei, iek ruak pataom sa labik  ka urang ruak njom Covid-19. 

Trun 20% jien điện ka dom labik y tế hu pandar piah iek ruak, dut iek, taong ruak ka urang ruak njom Covid-19. 

Trun 20% jien điện ka dom khách sạn hu mek ngak labik brei daok karei ka urang mboh yau njom ruak, urang ruak njom Covid-19.

  Angan dom labik duh ka bruk pacang caga jit Covid-19 hu trun jien điện kayua Mban tacei pato kapat negar, pacang jit ruak Covid-19, Mentri Quốc phòng, Mentri Công an, Ủy ban bhap bini dom tỉnh, ban di Trung ương padang angan yaok bilan  pabak ka dom đơn vị điện lực peih ngak.

  Daok bruk trun yaom pablei điện: trun 10% yaom pablei lẻ điện ka dom urang ngak tabiak pandap panda pablei salih (tui Quyết định ka 648/QĐ-BCT brei ramik veik yaom pablei điện bình quân) di taong abih dom tukvak tabung glaong pandar rilo, tukvak pandar mbiah saong tukvak takik pandar.

  Trun 10% yaom pablei điện ka urang pandar dalam sang meng pakat 1 tal pakat 4 ka urang pandar điện yaok harei tui Quyết định ka 648 /QĐ-BCT.

Daok dom labik brei pah labik daok ka urang rivang main (tui quy định di Hukum dulich thun 2017 saong dom harak văn bản pambuak tal bruk ini) brei trun yaom pablei điện meng yaom pablei lẻ điện ka bruk pablei salih trun sumu yaom pablei lẻ điện ka dom gah ngak tabiak pandap hadei di tuk trun yaom.

  Daok yaom  pablei điện di bhum palei pala; yaom pablei điện di labik daok tui kapol nyaom, labik daok di bhap bini, yaom pablei điện ka labik pablei salih - dịch vụ - sinh hoạt jeng hu trun 10% yaom pablei điện ngan saong pakat 1 tal kapat 4 di yaom điện pandar dalam sang; trun 10% yaom pablei điện ka bruk karei (tui Quyết định ka 648).

  Ngan saong yaom pablei điện ka dom khu công nghiệp hu trun 10% yaom pablei điện dut saong yaom  pablei điện  tui Quyết định 648.

Abih tih tukvak urang pandar hu daong trun yaom jien điện saong trun jien điện lac 3 bilan. Tukvak trun yaom jien điện saong trun jien điện cambaih laih yau  ini:

  Ngan saong urang pandar điện sinh hoạt saong dom điện pandar di tuai hu chu kỳ dalam dom bilan 4, 5 saong bilan 6 thun 2020 (tui tukvak vak chỉ số yaok bilan  di gah điện lực) hu trun yaom di dom  háo đơn jien điện bilan 5, 6 saong bilan 7 thun 2020.

  Ngan saong dom tuai pandar điện langiu bruk sinh hoạt yau ngak tabaik pandap, pablei salih, hành chính sự nghiệp…hui kuhria meng mbang hóa đơn jaik abih kuhria meng harei 16 bilan 4 thun 2020.

Ngan saong dom tuai lac dom labik brei pah labik daok ka urang rivang main: EVN, dom Sở Công Thương dom tỉnh, ban di Trung ương hu harak tacei pato cambaic laic, brei ngak njauk tui bruk trun yaom jien điện, trun jien điện njauk urang, njauk tukvak tui tacei pto saong lagaih haong bruk pa-atah di gauk di yaok palei./.

Urang lang: Aí Nghiêm -12/5/2020

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân