Anek saih bac mam non hu iek glang siam 

Hu ba tame pandar meng harei 1-11, Sarak 105/2020 patabiak harei 8-9 di raja-ei ba tabiak dom sarak cakrok pato pakai mầm non dalam nan hu: sarak ngan haong labik pato mầm non; sarak ngan haong uranaih; sarak ngan haong gru pato mầm non…

Kadha bahrau di Nghị định 105 nan lac ngan haong gru pato mầm non daok ngak bruk di labik pato mầm non di gah dân lập, tư thục di labik hu khu ngak kong nan lac dom gru pato ini meda hu daong takik di abih 800.000 đồng/bilan, meyah pabak hu dom

- Hu bac megru jeng gru pato mầm non tui adat hukum.

- Hu harak pambuak bruk haong urang lambaok tui adat hukum di labik pato mầm non dân lập, tư thục.

- Hu mbaok tapak tame bruk mong iek, pato pakai uranaih di tal mẫu giáo hu meng 30% uranaih lac anek di công nhân, urang ngak di khu ngak kong.

Sarak ini salih ka Sarak tabiak harei 06/2018. Min adat hukum ka sarak brei ka gru pato mầm non pambuak bruk hu brei thau di khoản 1 paka 7 saong khoản 1 paka 8 Nghị định 06/2018 hu peih ngak tal abih thun 2021. Tui nan, dom gru pato mầm non ngak bruk tui harak pambuak bruk dalam dom gru pato hu pasang iek, brei adat di dom sang bac mầm non công lập hu mbang tui chế độ yau viên chức./.

Urang lang: Jasi -10/11

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân